REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ

 

RADOSNE-ROZWIJAJĄCE-BEZPIECZNE-AKTYWNE-SPORTOWE-KREATYWNE

UDANE WAKACJE 2024 Z AKADEMIĄ BESKIDKA

 1. Regulamin półkolonii letniej obowiązuje:
 • wszystkich uczestników półkolonii,
 • rodziców i opiekunów,
 • kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców półkolonii.
 1. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
 2. Półkolonia odbywa się w dwutygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku/10 dni  w godzinach od 6:45 do 16.30 – terminy zgodnie z ofertą.
 3. Miejsce prowadzenia zajęć: Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy „Maja” oraz teren Beskidu Sądeckiego.
 4. Organizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 40.
 5. Zapisu można dokonać wyłącznie za przekazaniem drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnika, dostępnego na stronie www.beskidzkiewiezi.pl
  Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona, dlatego po przesłaniu uzupełnionego formularza zgłoszeniowego  i otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia zapisu dziecka na wskazany turnus, należy wpłacić zaliczkę za udział dziecka w półkolonii w kwocie i na konto podane w potwierdzeniu rezerwacji.
 6. Dopłata do całości powinna nastąpić nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia turnusu.
 7. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania jej przez organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii przed jej rozpoczęciem, uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.  W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii przed jej rozpoczęciem z powodu nagłego zdarzenia (np. choroby) uczestnik może zapisać się na inny turnus (w miarę dostępności miejsc) lub zwracamy wpłaconą kwotę. W przypadku rezygnacji z półkolonii w trakcie jej trwania – zwroty (po uwzględnieniu opłaty stałej) ustalane są indywidualnie. Nieobecność uczestnika na zajęciach z przyczyn leżących po jego stronie, nie jest podstawą do obniżania odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu za niewykorzystane zajęcia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników.
 9. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów  oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność spoczywa na rodzicach .
 11. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie tego typu przedmiotów.
 12. Podczas zajęć sportowych obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.
 14. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
 15. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
 16. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii:

– program ramowy zostanie przesłany wszystkim Rodzicom/Opiekunom  mailem na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe

– program szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.

 1. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione śniadanie oraz obiad lub suchy prowiant w dni wycieczek autokarowych.
 2. Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez

uczestników.

 1. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne
  do przeprowadzenia zajęć.
 2. Podczas półkolonii uczestnicy mogą korzystać z własnych rowerów, łyżworolek i obowiązkowo kasków.
 3. Kadra:

Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Opiekun – wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania
i nadzorowania.

Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.

Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

 • Opiekun ma obowiązek:

– zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz kartami uczestników półkolonii będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,

– prowadzenia dziennika zajęć,

– organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia,

– pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki,

– sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz

innych czynności opiekuńczych,

– zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku,

– poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii,

– na wniosek rodziców, informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia,

– po zakończeniu zajęć półkolonii wychowawca ma obowiązek dostarczyć do kierownika uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem zajęć.

 1. Rodzice:

 – są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć.

– są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca zbiórki na wypoczynek i z powrotem.

– w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko z półkolonii i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.

–  w przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka na miejsce zbiórki rodzice są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.

 1. Uczestnicy mają prawo do:

– spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku,

– uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych – podczas półkolonii,

– wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,

– uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika półkolonii,

– rezygnacji z półkolonii i zwrotu kosztów przez organizatora (z powodu np. choroby proporcjonalnie do ilości już odbytych dni ).

23.. Uczestnicy mają obowiązek:

– każdy uczestnik musi posiadać kask podczas półkolonii w trakcie jazdy na rowerze, hulajnodze, łyżworolkach,

– wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,

– przestrzegać regulaminu,

– dbać o czystość i porządek,

– przestrzegać zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę,

– zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu),

– mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie,

– dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach,

– każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież letnią, czapkę z daszkiem, krem chroniący przed słońcem oraz strój na pływalnię,

– uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,

– samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie

wykonywanie poleceń wychowawców oraz nie przestrzeganie regulaminu spowoduje

następujące konsekwencje:

 • upomnienie przez wychowawcę
 • zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych
 • powiadomienie rodziców i szkoły o zachowaniu
 • wykluczenie z półkolonii
 1. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów

i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy

to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach,

 1. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego

Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej

szkody.

 1. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie karty uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii.